Biedingsformulier

Betreft bieding op de navolgende onroerende zaak:
Algemene gegevens ondergetekend(en)
Hierna te noemen "bieder(s)" brengt/brengen bij deze op bovengenoemde onroerende zaak het volgende bod uit:
k.k.
Oplevering (datum: eigendomsoverdracht):
Voorbehoud verkrijgen financiering koopsom en/of getaxeerde marktwaarde
Heeft u de woning bezichtigd?
Overige voorbehouden
Zo ja, welke voorbehouden?
Bieder(s) verklaart/verklaren dit object op
om
uur heeft/te hebben bezichtigd en de bijbehorende verkoopinformatie heeft/hebben ontvangen en van de inhoud kennis heeft/hebben genomen.
Ondertekening
Plaats
Datum: